Vi har overenskomst med den offentlige sygesikring
Se adresse
 
Sociale medier
I følge GDPR regler er det ikke tilladt at kommunikere med klienter over sociale medier så som Facebook, Instegram etc., da al data, som går igennem sådanne sider, tilhører ejerne af siderne. Det betyder at jeg ikke kan være ven med klienter på sociale medier. 
 
Orientering om rammer for fortrolighed og opbevaring af personoplysninger.
Jeg har tavshedspligt ift. det, du fortæller under samtalerne, og det er lovpligtigt, at jeg noterer og opbevarer og oplysninger om dig, og det vi taler om. 
 Jævnfør Psykologloven, som gælder for autoriserede psykologer under tilsyn af psykolognævnet. https://ast.dk/naevn/psykolognaevnet
 Europæisk lovgivning fra 25/5-2018 GDPR, kræver at jeg informerer dig om følgende:
 
1. Hvilke oplysninger?
Jeg noterer og gemmer primært oplysninger om sociale og helbredsmæssige forhold, som har betydning for vurdering og behandling.
Udover de sociale og helbredsoplysninger jeg selv noterer om dig, kan jeg modtage helbredsoplysninger om dig fra andre, f.eks. din sundhedsforsikring eller læge, hvis du har givet dit samtykke. 
 Jeg har pligt til at opbevare dine helbredsmæssige og andre følsomme oplysninger sikkert og fortroligt.
 
2. Videregivelse af oplysninger
Videregivelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. 
 Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har jeg oplysningspligt, for at forebygge skaden. Hvis der er alvorlig mistanke om, at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har jeg underretningspligt. 
 
De oplysninger, jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision. Jeg sender – med dit samtykke – de nødvendige oplysninger til andre betalere, fx Sygeforsikringen Danmark, forsikringsselskab, kommune, såfremt disse betaler dine samtaler – helt eller delvist.
 
Med dit samtykke accepterer du, at jeg videresender meddelelse til din egen læge om påbegyndelse og afslutning af samtaleforløbet, såfremt du er henvist gennem Den offentlige sygesikring.
  
3. Hvor længe opbevares oplysningerne?
Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt via Psykologloven. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen. I nogle tilfælde kan journalen opbevares længere. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.
 
4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne
Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig, ved at kontakte mig. Jeg må ikke slette eller rette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse. 
 
5. Lovgivning og evt. klage
Jeg overholder naturligvis gældende lovgivning, herunder EU´s persondataforordning, Psykologloven med tilhørende bekendtgørelser, Sundhedsloven, Serviceloven, Straffeloven, Bogføringsloven og evt. anden relevant lovgivning. 
Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer oplysninger om dig, vil jeg selvfølgelig gerne vide det, og om muligt ændre det, du er utilfreds med. 
 
Om journaler:
Psykologlovens §14 samt bekendtgørelse om behandling af personoplysninger nr 567 af 19. maj 2017 om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.
 
Om behandling af personoplysninger:
EU´s Persondataforordning, artikel 6 og 7.
 
Om pligt til at underrette om fare:
Sundhedsloven kapitel 9, paragraf 41-48.

Klagevejledning
Du kan gå ind på følgende link, hvis du vil klage over behandlingen 
https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.
 
Om underretningspligt, når det gælder børns trivsel:
Serviceloven paragraf 154.
 
Lovgivning opdateres løbende, og der kan ske ændringer. Anden relevant lovgivning kan gælde ud over ovennævnte.
 
Derudover kan klager over min behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 26 16 32 04, eller via formularen herunder.
Navn:
*
E-mail:
*
Telefon:
*
Besked:
 
Lisbeth Liebmann, Cand. Psych
Kratbjerg 201
3480 Fredensborg
Telefon: 26 16 32 04
E-mail: lili@psyknord.dk
CVR: 33436777
     
Psykologerne i Nordsjælland | klinik i Fredensborg og Hellebæk | Tlf. 2616 3204 | lili@psyknord.dk